Att mäta radon i sin villa är avgörande för att säkerställa en hälsosam boendemiljö. För att få tillförlitliga resultat och ett årsmedelvärde av radonhalterna i bostaden, bör en långtidsmätning utföras under eldningssäsongen, som sträcker sig från oktober till och med april. En mätperiod på minst två månader rekommenderas för att få en noggrann uppfattning om radonhalterna i huset.

Det är viktigt att notera att den nationella referensnivån för radonhalter i bostäder är 200 Bq/m3. Om radonhalten överstiger denna nivå, bör åtgärder vidtas för att minska exponeringen. Långvarig exponering för höga halter av radon kan öka risken för lungcancer, vilket gör det viktigt att regelbundet mäta radonhalterna i hemmet.

För att genomföra en radonmätning placeras radonmätare i bostaden under mätperioden. Dosorna bör placeras i rum som ofta används och där man tillbringar mycket tid. Det är också viktigt att följa de anvisningar som medföljer för att säkerställa en korrekt placering och användning.

I våra bostäder kan radon komma från en eller flera av tre källor: marken, byggmaterial (blåbetong) och hushållsvattnet.

Den vanligaste orsaken till radon i våra bostäder är marken. Radon från marken tränger in i bostaden genom otätheter i grundkonstruktionen och sprickor i betongplattor och väggar.

För att minska risken för höga halter av radon i inomhusluften är det viktigt att regelbundet mäta radonhalterna i bostaden. Strålsäkerhetsmyndigheten rekommenderar att en radonmätning görs om det har gått mer än tio år sedan en mätning gjordes senast, efter en renovering eller ombyggnation, vid köp eller försäljning av bostad och vid byte av ventilations- eller värmesystem.

Radonmätning är det enda tillförlitliga sättet att säkerställa att inomhusmiljön är fri från radon. ACATRAIN Radonmätningi erbjuder säkra och kostnadseffektiva mätningar av radonhalten i ditt hem. Genom att använda våra mätpaket kan du enkelt genomföra en långtidsmätning själv och få ett tillförlitligt årsmedelvärde. Det är viktigt att notera att mätningen bör genomföras under minst 60 dagar mellan perioden 1 oktober och 30 april (eldningssäsongen).

Om du vill ha ett årsmedelvärde för radonhalten i ditt hem, är det för sent att påbörja en långtidsmätning för denna mätsäsong. Men du kan redan nu beställa en radonmätning för nästa mätsäsong (2023/2024). Alternativt kan du beställa en korttidsmätning för att få en indikation på radonhalten i ditt hem. Vi hjälper dig att säkerställa att din inomhusmiljö är trygg och hälsosam genom att tillhandahålla pålitliga mätningar av radonhalten.

Relaterad information
Radonmessen Deutschland