Det är arbetsgivarens ansvar att utföra radonmätning på arbetsplatser. Radon är en gas som varken syns eller luktar, men som vid långvarig exponering och höga nivåer kan öka risken för lungcancer. Målet med radonmätningen är att fastställa om radonhalten på arbetsplatsen överstiger den rekommenderade referensnivån på 200 Bq/m³. Enligt Folkhälsomyndigheten orsakar radon cirka 500 fall av lungcancer årligen i Sverige och utgör därmed den näst vanligaste orsaken till lungcancer efter rökning.

Det är arbetsgivarens ansvar att säkerställa en säker arbetsmiljö på arbetsplatsen, vilket innebär skydd mot radonexponering. År 2018 trädde den nya strålskyddslagen för radon på arbetsplatser i kraft i Sverige, vilken kräver att arbetsgivare agerar när deras anställda utsätts för radonhalter över 200 Bq/m³. Tillsynsansvaret för radon på arbetsplatser delas mellan Arbetsmiljöverket och Strålsäkerhetsmyndigheten, och kraven regleras både i Arbetsmiljölagen och Strålskyddsförordningen. Enligt den nya strålskyddslagen, som infördes den 1 juni 2018, måste arbetsgivaren anmäla radonhalter som överstiger referensnivån på 200 Bq/m³ i årsmedelvärde till Strålsäkerhetsmyndigheten. Arbetsgivaren är också skyldig att tillämpa regler för att fastställa och begränsa exponeringen samt dokumentera åtgärderna.

En reviderad metodbeskrivning för mätning av radon på arbetsplatser trädde i kraft den 1:a oktober 2021. Den nya beskrivningen syftar till att förbättra precisionen vid bestämning av radonhalter och ersätta den tidigare metodbeskrivningen från 2004. Genom att implementera denna uppdaterade beskrivning kommer mätningar av radon på arbetsplatser att bli mer exakta och tillförlitliga. Detta är ett viktigt steg för att säkerställa en säker och hälsosam arbetsmiljö för de anställda och minska risken för radonrelaterade hälsoproblem. Genom att använda den förbättrade metodbeskrivningen kan arbetsgivare och ansvariga myndigheter uppnå bättre resultat vid mätning och övervakning av radonhalter på arbetsplatser.

Radonmätningar på arbetsplatser bör utföras under en period av minst två månader, eller längre, under eldningssäsongen som sträcker sig från 1 oktober till 30 april. Det är under denna tid som radonhalterna vanligtvis är högre. Om det årliga genomsnittet av radonhalten under arbetstid överstiger den nationella referensnivån på 200 Bq/m3, är arbetsgivaren skyldig att vidta åtgärder för att minska halterna. Den nationella referensnivån på 200 Bq/m3 gäller för arbetsplatser såväl som bostäder och allmänna lokaler. Genom att utföra noggranna och långvariga mätningar under eldningssäsongen kan arbetsgivaren få en korrekt bild av radonhalterna och vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa en hälsosam arbetsmiljö för de anställda.

Relaterad information
Radon messen an Arbeitsplätzen oder öffentlichen Gebäuden
Was ist Radon?


Övrigt
90% av alla klick i Google sker på den första resultatsidan. Det innebär att det är extremt viktigt att ranka högt i Google för att få organisk trafik till sin webbplats.