Med hösten och vintern i antågande är det dags att uppmärksamma eventuella problem med radon för att säkerställa en hälsosam inomhusmiljö. Att mäta radon är en enkel procedur som kan utföras med radondosor. I följande artikel kommer vi att utforska betydelsen av radonmätning, fakta om radon och dess hälsorisker samt hur du kan beställa radondosor för att genomföra en undersökning.

Mellan den 1 oktober och 30 april har du möjlighet att utföra en långtidsmätning av radon, vilken är den mest tillförlitliga metoden och ger dig ett årsmedelvärde av radonhalten. Att mäta radon är av stor vikt eftersom det är det enda sättet att upptäcka denna osynliga, luktfria och färglösa gas. Radon finns i marken, luften och vattnet och kan även finnas i äldre byggmaterial som blåbetong.

Radon är en gas vars halt mäts i enheten Becquerel (Bq/m3) per kubikmeter inomhusluft. Gränsvärdet för radonhalten i bostäder och allmänna lokaler är 200 Bq/m3 som årsmedelvärde. Att överskrida detta gränsvärde innebär en ökad risk för lungcancer.

En långvarig exponering för höga radonhalter ökar risken för att utveckla lungcancer. Enligt Strålsäkerhetsmyndigheten orsakar radon omkring 500 fall av lungcancer årligen i Sverige, vilket gör det till den näst vanligaste orsaken till lungcancer efter rökning. Därför är det av stor vikt att regelbundet mäta radonhalten och vid behov vidta åtgärder för att minska den. Det uppskattas finnas omkring 325 000 bostäder i Sverige med radonhalter över gränsvärdet på 200 Bq/m3. 

Med hösten och vintern i antågande är det hög tid att ta itu med ett eventuellt radonproblem i din bostad. Att mäta radon är en okomplicerad och kostnadseffektiv metod för att säkerställa en hälsosam inomhusmiljö och minska risken för lungcancer. Beställ dina radondosor och ta det första steget mot en tryggare och friskare boendemiljö.

Relaterad information
Radonmessgeräte
Radonmessgeräte sind spezielle Messgeräte, die dazu dienen, die Konzentration von Radon in der Luft zu messen. Es gibt verschiedene Arten von Radonmessgeräten, darunter aktive Geräte, die kontinuierlich Radon messen, und passive Geräte, die für eine bestimmte Zeit Radon aufnehmen und dann zur Analyse ins Labor eingeschickt werden. Passive Geräte, wie Dosimeter oder Radon-Detektoren, werden oft in Haushalten und Arbeitsplätzen verwendet, um eine genaue Messung der Radonkonzentration durchzuführen. Die Ergebnisse dieser Messungen sind entscheidend, um festzustellen, ob die Radonbelastung noch als sicher gilt, oder ob Maßnahmen zum Schutz vor Radon ergriffen werden müssen.